Визи за България
Обща информация


Според българското законодателство, чужденци, които са граждани на определени държави задължително трябва да придобият виза преди да влязат на територията на Република България.
 
Визата е разрешение, издадено на чужденците, за влизане и престой на територията на Република България за определен  период от време.
 
 
 
 
България  в Шенгенското пространство
 
Според решение на Министерски съвет на Република България до датата на присъединяване на България към зоната на Шенген, България ще прилага едностранно безвизовата система за гражданите, които притежават валидна Шенгенска виза и разрешение за пребиваване като така България ще прилага достиженията на Шенгенското право. В сила от 31-ви януари 2012 на титулярите на Шенгенска виза и/или разрешение за пребиваване се разрешава да влизат и пребивават в България за кратки срокове без да е необходимо да притежават българска виза за краткосрочно пребиваване.
 
 
 
Безвизов режим за притежателите на шенгенски визи
 
Чужденците, които са освободени от изискването за придобиване на виза могат да влизат и пребивават в страната до 90 дни в рамките на шест месеца, считано от датата на първото влизане в страната. Влизането и престоя в България на титуляри на Шенгенска виза и/или разрешение за пребиваване е ограничено от периода и броя на влизанията разрешени в съответната виза/разрешение, но при всички случаи гражданите притежатели на такива документи могат да пребивават в България не повече от 90 дни за всеки период от шест месеца от датата на първото влизане в страната.
Законът за чужденците в Република България определя следните главни категории визи: виза за летищен транзит, виза за краткосрочно пребиваване и виза за дългосрочно пребиваване.
 
 
Виза за летищен транспорт
 
Визата за летищен транзит се издава на чужденци, които пристигат от определени страни чрез въздушен транспорт и дава право на чужденеца да премине или да пребивава в международната транзитна зона на летището с цел продължаване на пътуването си към друга държава използвайки първия възможен полет до другата страна. Визата за летищен транзит дава право на чужденеца на еднократно, двукратно или по изключение многократно влизане на територия на Република България. Визата за летищен транзит може да е с валидност до три месеца от датата на издаване. Чужденец, който пътува с виза за летищен транзит се счита за недопуснат на територията на Република България.
 
 
Виза за краткосрочно пребиваване
 
Виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец с цел транзит или планирано пребиваване на територията на Република България. Виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно. Условията за валидност на визата за краткосрочно пребиваване и позволения период на престой се определят на база на проверка на условията на влизане и оценка на риска определен от проверката на заявлението за визата. Срокът на визата за краткосрочно пребиваване не може да превишава пет години.
 
Виза за краткосрочно планирано пребиваване позволява на чужденци еднократно или многократно влизане в България за не повече от 90 дни в рамките на период от шест месеца, считано от първата дата на влизане на територията на Република България. Този тип виза се издава на чужденци, които имат намерение да влизат и пребивават в България с цел краткосрочни лични, бизнес или други посещения. Целта на посещението обикновено се доказва чрез писмена покана.
 
 
Виза за дългосрочно пребиваване
 
Виза за дългосрочно пребиваване се издава на чужденец за да влезе в България, и на такъв, който желае да кандидатства за разрешение за пребиваване с цел продължително пребиваване в страната. Срокът на валидност на визата за дългосрочно пребиваване е шест месеца и позволява на титуляра да пребивава в страната до 180 дни. За определени категории чужденци валидността на визата за дългосрочно пребиваване е до една година и позволява на титуляра престой до 360 дни (например чужденци, които осъществяват научно-изследователска дейност, командировани от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, както и на чужденци, командировани от чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции,  сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и други).
 
Визата за дългосрочно пребиваване позволява на нейния титуляр многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на валидността на визата.
 
 
Оформяне на виза за България
 
Българската виза представлява разрешение за влизане и пребиваване или за транзитно преминаване през територията на Република България.

В съответствие с действащото българско законодателство, основните видове визи, даващи право на влизане, пребиваване и транзитно преминаване през територията на Република България, са следните:
Всички заявления за визи се подават към дипломатическите и консулски представителства на Република България по света. В случай, че в някоя страна не съществува дипломатическо и консулско представителство такова заявление може да се подаде до съответните институции на страна членка на ЕС, с която България има споразумение за представителство и приемане на заявления за визи и издаване на визи. По изключение (когато това се налага поради държавен интерес или извънредни обстоятелства) служителите на граничния контрол могат да издават виза за краткосрочно пребиваване с цел транзит с максимален период на пребиваване, който не превишава два дни, ако друго не е предвидено в международен договор,  или - визи за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване със срок до 15  дни. За издадените визи незабавно се уведомява Държавна агенция "Национална сигурност".
 
Важно условие при кандидатстване за виза е паспортът на кандидата да отговаря на определени от закона изисквания, а именно: (1) валидността на паспорта трябва да изтича най-малко три месеца след планираното напускане на територията на България, (2) паспортът трябва да има най-малко две празни страници, и (3) паспортът трябва да е издаден в рамките на последните 10 години.
 
Европейските граждани, които искат за влязат и да пребивават в България не се нуждаят от  виза. Те могат да влизат и да напускат страната с валидна лична карта или паспорт. Те могат да пребивават в България за период от максимум три месеца считано от датата на първото влизане без да е необходимо да придобиват удостоверение.