Визи за България
Безвизов режим


Безвизов режим за притежателите на шенгенски визи за престой до 90 дни
От 25 януари 2012 г. Министерският съвет на Република България при решение, съгласно което до датата на пълното си присъединяване към Шенгенското пространство България едностранно ще прилага безвизов режим спрямо притежателите на валидни шенгенски визи. Те ще имат право да влизат и пребивават на територията на Република България за период от не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане, без да е необходимо да притежават  българска  виза за краткосрочно пребиваване. Решението влезе в сила от 31.01.2012 г.
 
Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета
От датата на присъединяване към ЕС през 2007 г., България започна да прилага Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15.03.2001 г.. С него се определя визовият режим спрямо трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза/или са освободени от изискването за визи, когато преминават външните граници на държавите-членки.
 
 

Решение № 48 от 27 януари 2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн

 

 

РЕШЕНИЕ № 48 ОТ 27 ЯНУАРИ 2012 г.

за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. До датата на пълното присъединяване на Република България към Шенгенското пространство Република България декларира, че ще признава едностранно, като равностойни на нейните национални визи, за целите на краткосрочно пребиваване за не повече от 3 месеца в рамките на всеки 6-месечен период считано от датата на първото влизане следните документи, издавани от държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн:

а) „единна виза“, посочена в член 2, т. 3 от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс);

б) „виза за дългосрочно пребиваване“, посочена в член 18 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген;

в) „разрешение за пребиваване“, включено в списъка по чл. 34, буква „а“ и съгласно член 2, т. 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници).

2. Влизането и краткосрочното пребиваване с документите по т. 1 се ограничава до срока на разрешения в тях престой в рамките на тяхната валидност и определен брой влизания, но не повече от 3 месеца в рамките на всеки 6-месечен период.

3.Ръководителят на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел да уведоми Европейската комисия чрез нотификация за решението.

4. Решението по т. 1 влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

                                                                                                                                                      Министър-председател: Бойко Борисов 

                                                                                                                  Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков