Визи за България
Виза - представителство в България


Виза - представителство в България
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) - чл. 24
ПРАВИЛНИК за вписване в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата (необнародван) - чл. 1, чл. 3 - 4, чл. 6, чл. 8
 
Правен статут на търговското представителство
Търговското представителство на чуждестранно лице не е юридическо лице. То не може да извършва стопанска дейност от свое име. Сделките, които се сключват с неговото посредничество, са винаги от името на чуждестранното лице - принципал. Когато тези сделки са сключени с местни лица за нуждите на търговското представителство, те се осъществяват по реда за извършване на сделки между местни лица (виж чл. 24, ал. 2 и 3 от ЗНИ ).
Въпреки че търговското представителство не е юридическо лице и няма право да извършва стопанска дейност, то подлежи на вписване в Единния регистър на стопанските субекти БУЛСТАТ.
 
Компетентен орган
Търговското представителство на чуждестранно лице се вписва в Единния търговски регистър на БТПП в гр. София, независимо от това, къде се намира адресът му на управление. За улесняване на процедурата, БТПП е назначила свои представители в Регионалните търговско-промишлени палати, които на място приемат документи за регистрация на търговски представителства и по служебен път ги изпращат за регистрация в София.
 
Процедура по първоначална регистрация
Регистрация на търговско представителство може да поиска всяко чуждестранно лице, което отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (т. е. необходимо е лицето да има право да извършва търговска дейност по националното си законодателство).
Заявлението с искане за регистрация на търговско представителство и приложените към него документи се представят в БТПП от законния представител на чуждестранното лице лично или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.
 
Необходими документи за регистрация на търговско представителство
1. Заявление с искане за регистрация по образец на БТПП;
2. Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния орган, съгласно националното му законодателство;
3. Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка;
4. Решение управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Република България;
5. Специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/цата по т. 2 за лицето, упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в Република България, както и обемът на предоставените му права. Може да бъде представен и оригинално заверен препис на цитираното пълномощното;
6. Оригинали на спесимени от подписите на лицата, представители в Република България - по право или по специални пълномощия, заверени пред нотариус или положени върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро "Търговски регистър" на Палатата;
7. Документ за внесена такса за регистрация на търговското представителство съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП;
8. Попълнена регистрационна карта за информационната система на БТПП.
 
Изисквания за заверки за автентичност и легализация на документите
Документите по т. т. 1 и 2 след издаването им от съответния компетентен орган съгласно националното законодателство на чуждестранното лице следва да бъдат заверени за автентичност от:
- Министерство на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Република България в тази държава или
- от Консулската служба на издаващата държава в РБългария, след което заверени от Дирекция "Консулски отношения" при Министерство на външните работи на Република България (в случаите, когато документите не са заверени в издаващата държава), или
- от друга консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Република България (ако тя няма акредитирана такава в България), след което заверени от Дирекция "Консулски отношения" при Министерство на външните работи на Република България.
Документите по т. т. 4 и 5, ако за заверени от нотариус в чуждата държава, трябва също да бъдат удостоверени за автентичност по горецитирания ред.
След заверката за автентичност документите трябва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Дирекция "Консулски отношения" при Министерство на външните работи на Република България.
Ако документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция) и върху тях е поставен в оригинална форма "апостил", те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.
 
Вписване на промени в обстоятелствата по регистрацията
В Единния търговски регистър на БТПП задължително се вписват всички настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на регистрация. Това се извършва въз основа на заявление от името на чуждестранното лице или лицето, упълномощено да го представлява в Република България с приложени към него документи, удостоверяващи настъпилите промени. Ако същите са издадени в чужбина, прилагат се правилата за заверка за автентичност и легализиран превод.
 
Заличаване на търговско представителство на чуждестранно лице
Търговското представителство на чуждестранно лице се заличава въз основа на писмено заявление от лицето, законен представител на чуждестранното лице, или от изрично упълномощено от него лице да стори това.
 
Такси
За първоначална регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице в съответствие с Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП се заплаща такса в размер на левовата равностойност на 100 евро, изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за регистрация в БТПП.
За извършване на промени в обстоятелствата по регистрацията се събират такси по Тарифата за цените на услугите, в зависимост от вида на промяната.
Заличаването на търговско представителство на чуждестранно лице се извършва без такса.
 
Вътрешен ход на процедурата
Вписването на търговско представителство в Единния търговски регистър на БТПП, промените в обстоятелствата по регистрацията и заличаването му се извършват с решение на Председателя на БТПП.
Вписването на търговското представителство се извършва в специална компютърна система, при което се получава уникален номер на регистрацията. Под същия номер се вписват промените и заличаването на представителството.
Заявлението за регистрация на търговското представителство на чуждестранно лице заедно с приложените към него документи се съхраняват в дело на представителството, чийто номер е същият като този на решението за регистрация и в компютърната система по вписването му. В същото дело се съхранява и документацията, свързана с извършените промени и заличаването на представителството.
 
Обстоятелства, подлежащи на вписване
В Единния търговски регистър на БТПП се вписват следните обстоятелства за търговските представителства на чуждестранните лица:
- фирма на търговското представителство - на български и английски език;
- данни на чуждестранното лице, открило търговското представителство:
седалище, адрес, комуникации, регистрация, съгласно националното законодателство, правна форма, представител по закон;
- адрес в Република България, комуникации;
- дейности за бизнес-контакти;
- представители в Република България - по право и по специални пълномощия, както и обема на пълномощията;
- БУЛСТАТ;
- банкови сметки.
 
Отказ и обжалване
Българската търговско-промишлена палата може да откаже вписване, промяна или заличаване на обстоятелства по регистрацията на търговско представителство на чуждестранно лице, ако не са налице изискванията, посочени в Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за вписване в Единния търговски регистър на БТПП. Отказът се съобщава мотивирано на молителя. Същият може да бъде обжалван пред Изпълнителния съвет на БТПП. Решението на Изпълнителния съвет е окончателно.
 
Правни последици от вписването
От датата на регистрация на Търговското представителство в БТПП започва да тече 7-дневeн срок на задължението за регистрация в регистър БУЛСТАТ, съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ . Вписването в регистър БУЛСТАТ се осъществява в съответната служба по вписванията на Агенцията по вписванията, намираща се в седалището на окръжния съд по регистрация на търговеца (чл. 9, ал. 1 от ЗРБ).
Съгласно чл. 82, ал. 3 от ДОПК съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите служебно вписва необходимите данни (по чл. 81, ал. 1 от ДОПК ) за търговеца в своя регистър въз основа на данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ.
 
Правно значение на вписаните обстоятелства
Вписването на търговското представителство на чуждестранно лице има конститутивно, удостоверително, доказателствено и оповестително действие.
Търговското представителство възниква от датата на регистрацията му в Единния търговски регистър на БТПП и в този смисъл решението на Палатата има конститутивно действие.
Въз основа на данните от регистъра Палатата издава преписи, удостоверения, изготвя и предоставя различни справки и др. за вписаните обстоятелства.
Единният търговски регистър на БТПП е публичен. Това дава възможност на всяко лице - физическо или юридическо, българско или чуждестранно, да получи устна или писмена информация за съществуването на търговско представителство или за отделни обстоятелства, подлежащи на вписване.