Визи за България
Виза C - краткосрочно пребиваване


Виза вид „С” дава право на нейния притежател да влезе в Република България и да престои там за срока, разрешен във визата, в периода на нейната валидност. Този срок зависи от целта на конкретното посещение и не може да надвишава 90 дни.

Желаещият виза „С” трябва да притежава определени документи, даващи основание да бъде поискана такава виза. Какви трябва да бъдат тези документи, изцяло зависи от целта на исканото посещение в Република България.
Визата за краткосрочно пребиваване може да бъде еднократна или многократна.

Общият разрешен срок за пребиваване на територията на Република България при многократна виза “С” е указан във визата, зависи от целта на конкретното посещение и не може да надвишава 90 дни /сумирано от всички влизания/, в рамките на 6 месеца, смятано от първото влизане.

Многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена тогава, когато кандидатът за такава виза е обосновал и документално удостоверил необходимостта от многократни посещения в Република България. Такава виза може да бъде издадена на:

- членове на национални или регионални правителства и парламенти, при изпълнение на служебните им задължения;
- членове на официални делегации, които участват редовно в консултации, преговори или официални мероприятия;
- лица, пътуващи със служебна /включително журналисти/, делова и бизнес цел, когато документално е доказано наличието на трайни контакти с канещата българска организация;
- съпрузи, деца /под 21 години/ и родители на законно дългосрочно пребиваващи на територията на Република България граждани на Украйна /срокът на тази виза не може да превишава срока на разрешителното за законно пребиваване в Република България на канещия/;
- членове на семейството на български гражданин;
- членове на семейството на гражданин на държава-член на ЕС, който пребивава дългосрочно в Република България;
- водачи от международния автомобилен транспорт или член на екипаж на железопътен транспорт.