Визи за България
Виза D - дългосрочно пребиваване


Виза за продължително или постоянно пребиваване от вид „D” - дава право на нейния притежател да влиза в Република България и да престоява там за общ срок, непревишаващ срока, разрешен във визата, в периода на нейната валидност. По време на разрешения във визата престой, притежателят на виза “D” трябва да направи необходимите постъпки пред съответните български органи за получаване на разрешение за продължително или за постоянно пребиваване и за получаване на съответния документ – карта за продължително или за постоянно пребиваване в Република България.

Желаещият виза „D” трябва да притежава определени документи, даващи основание да бъде поискана такава виза. Какви трябва да бъдат тези документи, изцяло зависи от целта и основанията за исканото пребиваване в Република България.
В зависимост от основанията за издаването, визите “D” са два вида – по чл.15, ал.1 и по чл. 15, ал.2 от Закона за чужденците в Република България.

Основанията за получаване на виза за дългосрочно пребиваване по чл.15, ал.1 от Закона за чужденците в Република България са указани в чл.24, 24а, 25, 33а и 33г от същия закон, като конкретна информация за всеки индивидуален случай може да бъде получена в консулската служба.
Тази виза може да бъде със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни. Тя дава право за многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

Основанията за получаване на виза за дългосрочно пребиваване по чл.15, ал.2 от Закона за чужденците в Република България са указани в същия чл.15, ал.2.

Тази виза може да бъде издадена на чужденци, които:
- извършват научни изследвания;
- са студенти по програми за обучение до 1 учебна година;
- специализанти или стажанти;
- са командировани от чуждестранния работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги;
- са командировани от чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите.

Тази виза може да бъде със срок на валидност до 1 година и с право на пребиваване до 360 дни. Тя дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.