Визи за България
Постоянно пребиваване


Условия за дългосрочно пребиваване в Република България на чуждестранни граждани
Основанията, на които чужденец може да получи статут на постоянно пребиваващ, са дефинирани в чл. 25 от Закона за чужденците в Република България
 
Неотдавна към Министерство на вътрешните работи бе създадена Дирекция “Миграция”, която е орган с национална компетентност за административен контрол по пребиваването на чужденците в Република България. За да се установи трайно в страната ни, всеки чужденец, съгласно изискването на чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), е длъжен да получи виза тип “D” за дългосрочно пребиваване в страната. Такава виза се издава от дипломатическите и консулските представителства на Република България. Условията и реда, както и компетентният орган за издаване на визи на чужденци в Република България, са регламентирани в Наредбата за условията и реда за издаване на визи.

Основанията, на които чужденец може да получи статут на постоянно пребиваващ, са дефинирани в чл. 25 от ЗЧРБ, а именно:

1. Чужденци от българска народност;

2. Две години след сключването на граждански брак с български гражданин или с постоянно пребиваващ в страната чужденец;

3. Малолетни и непълнолетни деца на български гражданин или на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак;

4. Родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка, а в случаите на припознаване или осиновяване – след изтичане на 3 години от припознаването или осиновяването;

5. Пребивавали на законно основание без прекъсване на територията на страната през последните 5 години;

6. Инвестирали в страната над 500 000 щатски долара по законоустановения ред;

7. Които не са лица от български произход, родени на територията на Република България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната;

8. Които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин.

Документите за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се подават в службите за административен контрол на чужденците в Регионалните звена “Миграция” при СДВР и РДВР не по-късно от 60 дни преди изтичането на срока на разрешеното му пребиваване. Документи за постоянно пребиваване се подават и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България в държавата, в която чужденецът има постоянно местожителство.

Условията за адресна регистрация са регламентирани в чл. 28 от ЗЧРБ, а именно: чужденец, влязъл на територията на Република България, е длъжен в срок до 5 дни след влизането си в страната писмено да декларира адреса, на който пребивава, пред службите за административен контрол на чужденците или в районното полицейско управление по местопребиваването си, като съобщава своите имена, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документа за самоличност.

За разрешаване на постоянно пребиваване чужденецът представя редовен документ за задгранично пътуване, молба по образец, подробна автобиография, две снимки, документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, както и документите, посочени в Правилника за приложение на Закона за чужденците в Република България – чл. 30 до чл. 36, в зависимост от основанието.

Чужденец, който е инвестирал в Република България не по-малко от 500 000 щатски долара по законоустановения ред, освен горепосочените документи прилага и удостоверение от Министерството на финансите за извършена пряка инвестиция.
След получаване на съобщението за разрешено постоянно пребиваване, чужденецът представя документ за платена държавна такса в размер на 1000 лв. Ако разрешението за постоянно пребиваване е получено на основание сключен брак с български гражданин, се събира такса 150 лв.