Визи за България
Придобиване на българско гражданство


ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЧУЖДЕНЕЦПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЧУЖДЕНЕЦ
ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЧУЖДЕНЕЦ
на основание чл.13 и чл.14 от  Закона за българското гражданство
 
Законово основание
“Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)
Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и 
преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е 
получило   разрешение   за   постоянно   пребиваване   в   Република   България,   може   да 
придобие българско гражданство, ако отговаря и на едно от следните изисквания:
 
    1. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;
    2. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)
    3. родено е в Република България;
    4. разрешението   за   постоянно   пребиваване   е   получено   преди   да   навърши пълнолетие;
    5. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)
 
Чл. 13а.
(1) (Нов - ДВ, бр. 41 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г., 
предишен текст на чл. 13а - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) 
Лице, получило статут на бежанец или убежище преди не по-малко от три години към 
датата   на   подаване   на   молбата   за   натурализация,   може   да   придобие   българско 
гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) 
Лице, получило хуманитарен статут преди не по-малко от пет години към датата на 
подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско гражданство, ако 
отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5.
 
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) 
Лице без гражданство може да придобие българско гражданство, ако отговаря на 
условията по  чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5  и преди не по-малко от 3 години към датата на 
подаване на молбата за натурализация има разрешение за постоянно пребиваване в 
Република България.”
 
Документи:
1. Молба по образец - Приложение № 1 към Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство. Молбата трябва да бъде написана на български език.
 
2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган. Лицата по чл. 13а от ЗБГ, при обективна невъзможност да представят документ за раждане, се идентифицират с издадения им от българските власти документ за самоличност.
Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи заверено ксерокопие на този документ. 
 
3. Удостоверение от МВР за разрешено постоянно пребиваване в Република България, в което се посочва срокът на разрешеното постоянно пребиваване, което трябва да е непрекъснато и не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата.
 
4. Лицата по чл. 13, т. 1 от ЗБГ представят от съответната община по местоживеене. Удостоверение за семейно положение и наличие на сключен граждански брак с български гражданин преди не по– малко от 3 години към датата на подаване на молбата.
 
5. Лицата по чл. 13а, ал. 1 от ЗБГ представят Удостоверение от Държавната агенция за бежанците за предоставен статут на бежанец или убежище, в което е посочена датата на предоставяне на статута, който трябва да е непрекъснат и не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата. Лицата по чл. 13а, ал. 2 от ЗБГ представят удостоверение от Държавната агенция за бежанците за предоставен хуманитарен статут, в което е посочена датата на предоставяне на статута, който трябва да е непрекъснат и не по-малко от 5 години към датата на подаване на молбата.
 
6. Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава дългосрочно в Република България или в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското гражданство. Лицата по чл. 13 а и чл 14 от ЗБГ представят свидетелство за съдимост само от Република България.
 
7. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 
8. Удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудово или служебно правоотношение, или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за предходната година, както и документ,  удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски.
 
9. Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в Република България ( основно, средно, колеж или висше).
 
10. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница.
 
11. Декларация по образец - съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.
 
12. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;
 
13. Автобиография
 
14. Актуална фотоснимка паспортен формат– 1 брой.
 
15. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
 
16. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 100 лв. по сметка на 
Министерство на правосъдието БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: 
BNBG BGSD.
 
17. Документ от съответните чуждестранни органи за това, че молителят се е освободил от досегашното си гражданство. Ако няма такъв документ, той следва да се представи в тригодишен   срок след получаване на съобщение, че Съветът по гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на българско гражданство. Лицата по чл. 13 а и чл. 14 от ЗБГ не представят този документ.
 
Легализация и заверки
Документите, представени от заинтересуваните лица, трябва да отговарят на изискванията за легализация и заверки, както и да бъдат снабдени с превод на български език, който се извършва по предвидения в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
 
Процедури
Молбата, заедно с необходимите документи, се подават лично:
в Министерството на правосъдието, където се регистрира в дирекция „Административно обслужване и канцелария”, ул. „Славянска” № 1 от 9,00 до 17,30 часа. При подаването на молбата с молителя се провежда интервю на български език по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието. Интервюто се провежда от служител на дирекция „Българско гражданство” в първия работен ден след регистрацията на молбата в дирекция „Административно обслужване и канцелария” 
всеки работен ден от 13,30 до 16,00 часа на ул. „Аксаков” № 5, ет. 1. При нередовности на   документите, интервюто с молителя се провежда при отстраняването им в определения двумесечен срок или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина, където 
интервюто с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.
на основание чл.13 и чл.14 от  Закона за българското гражданство
Законово основание
“Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)
Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и 
преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е 
получило   разрешение   за   постоянно   пребиваване   в   Република   България,   може   да 
придобие българско гражданство, ако отговаря и на едно от следните изисквания:
1. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с 
български гражданин;
2. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)
3. родено е в Република България;
4.   разрешението   за   постоянно   пребиваване   е   получено   преди   да   навърши 
пълнолетие;
5. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)
Чл. 13а.
(1) (Нов - ДВ, бр. 41 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г., 
предишен текст на чл. 13а - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) 
Лице, получило статут на бежанец или убежище преди не по-малко от три години към 
датата   на   подаване   на   молбата   за   натурализация,   може   да   придобие   българско 
гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) 
Лице, получило хуманитарен статут преди не по-малко от пет години към датата на 
подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско гражданство, ако 
отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5.
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) 
Лице без гражданство може да придобие българско гражданство, ако отговаря на 
условията по  чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5  и преди не по-малко от 3 години към датата на 
подаване на молбата за натурализация има разрешение за постоянно пребиваване в 
Република България.”
Документи
1.Молба по образец - Приложение № 1 към Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за 
прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство. Молбата трябва да 
бъде написана на български език.
2.Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от 
съответния български или чуждестранен компетентен орган. Лицата по чл. 13а от ЗБГ, 
при обективна невъзможност да представят документ за раждане, се идентифицират с 
издадения им от българските власти документ за самоличност.
Ако   молителят   желае   след   приключване   на   производството   за   придобиване   на 
българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за 
раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български 
или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи 
заверено ксерокопие на този документ. 
3.  Удостоверение   от   МВР   за   разрешено   постоянно   пребиваване   в   Република 
България,  в което се посочва срокът на разрешеното постоянно пребиваване, което 
трябва да е непрекъснато и не по-малко от 3 години към датата на подаване на 
молбата.
4.Лицата по чл. 13, т. 1 от ЗБГ представят от съответната община по местоживеене 
Удостоверение за семейно положение и наличие на сключен граждански брак с 
български гражданин  преди не по – малко от 3 години към датата на подаване на 
молбата.
5. Лицата по чл. 13а, ал. 1 от ЗБГ представят Удостоверение от Държавната агенция за 
бежанците за предоставен статут на бежанец или убежище, в което е посочена датата 
на предоставяне на статута, който трябва да е непрекъснат и не по-малко от 3 години 
към   датата   на   подаване   на   молбата.   Лицата   по   чл.   13а,   ал.   2   от   ЗБГ   представят 
удостоверение   от  Държавната   агенция   за  бежанците   за  предоставен   хуманитарен 
статут,   в   което   е   посочена   датата   на   предоставяне   на   статута,   който   трябва   да   е 
непрекъснат и не по-малко от 5 години към датата на подаване на молбата.
6.Свидетелство   за   съдимост  от   страната,   чийто   гражданин   е   молителят.   Ако   той 
пребивава   дългосрочно   в   Република   България   или   в   трета   държава,   представя 
свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за 
съдимост   се   посочва,   че   се   издава   за   целите   на   производството   по   българското 
гражданство. Лицата по чл. 13 а и чл 14 от ЗБГ представят свидетелство за съдимост  
само от Република България.
7.Документ   от   прокуратурата,  че   срещу   молителя   няма   образувано   наказателно 
производство за умишлено престъпление от общ характер.
8.Удостоверение   от   работодателя,  че   лицето   работи   по   трудово   или   служебно 
правоотношение,   или   от   съответната   данъчна   служба   за   декларирани   доходи   за 
предходната година, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните 
осигурителни вноски.
9.Документ   за   владеене   на   български   език,   издаден   от   Министерство   на 
образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена 
степен на образование в Република България ( основно, средно, колеж или висше).
10.Медицински   документ,   издаден   от   лекарска   консултативна   комисия   (ЛКК)   на 
лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето 
не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за 
здравето, психични заболявания по чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето. При 
липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница.
11.Декларация по образец -  съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.
12.Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, 
както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;
13. Автобиография
14. Актуална фотоснимка паспортен формат– 1 брой.
15.Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
16.Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 100 лв.  по сметка на 
Министерство на правосъдието БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: 
BNBG BGSD.
2
17.Документ   от   съответните   чуждестранни   органи   за   това,   че   молителят   се   е 
освободил от досегашното си гражданство. Ако няма такъв документ, той следва да се 
представи   в   тригодишен   срок   след   получаване   на   съобщение,   че   Съветът   по 
гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на 
българско   гражданство.  Лицата   по   чл.   13   а   и   чл.   14   от   ЗБГ   не   представят   този 
документ.
Легализация и заверки
Документите,   представени   от   заинтересуваните   лица,   трябва   да   отговарят   на 
изискванията за  легализация  и заверки  , както и да бъдат снабдени с превод  на 
български език, който се извършва по предвидения в Правилника за легализациите, 
заверките и преводите на документи и други книжа.
Процедури
Молбата, заедно с необходимите документи, се подават лично:
в   Министерството   на   правосъдието,   където   се   регистрира   в   дирекция 
„Административно обслужване и канцелария”, ул. „Славянска” № 1 от 9,00 до 17,30 
часа . При подаването на молбата с молителя се провежда интервю на български език 
по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието. Интервюто се провежда от 
служител   на   дирекция   „Българско   гражданство”   в   първия   работен   ден   след 
регистрацията на молбата в дирекция „Административно обслужване и канцелария” 
всеки работен ден от 13,30 до 16,00 часа на ул. „Аксаков” № 5, ет. 1. При нередовности 
на   документите,   интервюто   с   молителя   се   провежда   при   отстраняването   им   в 
определения двумесечен срок.
или
в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина , където 
интервюто с молителя се провежда от служител на съответното представителство при 
подаването на молбата