Данъчно облагане


 

Данъчното облагане
 
Данъчно облагане на местно лице или чуждестранно лице, което представлява място на стопанска дейност е както следва:
 
Приходи от наеми
Основа на облагаемия доход на една компания, която инвестира в недвижими имоти в България е брутният доход, получен от имота след приспадане на данъците, свързани със собствеността, както и всички разходи по имота и обичайната амортизация. Тези разходи включват ремонт, поддръжка и други подобни разходи, както и лихви по заеми, използвани за придобиване на имота. Дължи се също общински данък в размер на 10% от печалбата.
 
Обезценяване
Земя сама по себе си не се обезценява, въпреки че всяка недвижима собственост, прикрепена към нея се обезценява, предвид, че се използва за бизнес дейностите на компанията и е заприходена като дълготраен актив. Обезценяването за данъчни цели е в размер на 4% годишно и обикновено се изчислява, като се използва линейния метод. Недвижим имот, придобит с цел препродажба се счита за "инвестиционен имот". Като такъв, той не подлежи на обезценяване и е предмет на ежегодна преоценка на пазарната стойност. На практика, често не е ясно в кои ситуации даден имот следва да се третира като "инвестиционен имот", вместо като дълготраен актив.

Загуба пренасяне

Данъчни загуби могат да бъдат пренесени за период от пет години. Загуби не могат да бъдат компенсирани срещу печалба от минали години.
 
Прехвърляне на данъци
Отделно от корпоративен данък, не се налагат никакви други преки данъци върху прехвърлянето на недвижим имот. Самото прехвърляне обаче, подлежи на облагане с нотариални и общински такси. Нотариалните такси се плащат върху по-високата пазарна цена, като максимумът е 3 500 лева. В допълнение 2% от пазарната стойност на имота се плаща на общината, в която се намира недвижимия имот.
 
 

Данъчното облагане
 
Данъчно облагане на местно лице или чуждестранно лице, което представлява място на стопанска дейност е както следва:
 
Приходи от наеми
Основа на облагаемия доход на една компания, която инвестира в недвижими имоти в България е брутният доход, получен от имота след приспадане на данъците, свързани със собствеността, както и всички разходи по имота и обичайната амортизация. Тези разходи включват ремонт, поддръжка и други подобни разходи, както и лихви по заеми, използвани за придобиване на имота. Дължи се също общински данък в размер на 10% от печалбата.
 
Обезценяване
Земя сама по себе си не се обезценява, въпреки че всяка недвижима собственост, прикрепена към нея се обезценява, предвид, че се използва за бизнес дейностите на компанията и е заприходена като дълготраен актив. Обезценяването за данъчни цели е в размер на 4% годишно и обикновено се изчислява, като се използва линейния метод. Недвижим имот, придобит с цел препродажба се счита за "инвестиционен имот". Като такъв, той не подлежи на обезценяване и е предмет на ежегодна преоценка на пазарната стойност. На практика, често не е ясно в кои ситуации даден имот следва да се третира като "инвестиционен имот", вместо като дълготраен актив.

Загуба пренасяне

Данъчни загуби могат да бъдат пренесени за период от пет години. Загуби не могат да бъдат компенсирани срещу печалба от минали години.
 
Прехвърляне на данъци
Отделно от корпоративен данък, не се налагат никакви други преки данъци върху прехвърлянето на недвижим имот. Самото прехвърляне обаче, подлежи на облагане с нотариални и общински такси. Нотариалните такси се плащат върху по-високата пазарна цена, като максимумът е 3 500 лева. В допълнение 2% от пазарната стойност на имота се плаща на общината, в която се намира недвижимия имот.
 
 

Данъчното облагане
 
Данъчно облагане на местно лице или чуждестранно лице, което представлява място на стопанска дейност е както следва:
 
Приходи от наеми
Основа на облагаемия доход на една компания, която инвестира в недвижими имоти в България е брутният доход, получен от имота след приспадане на данъците, свързани със собствеността, както и всички разходи по имота и обичайната амортизация. Тези разходи включват ремонт, поддръжка и други подобни разходи, както и лихви по заеми, използвани за придобиване на имота. Дължи се също общински данък в размер на 10% от печалбата.
 
Обезценяване
Земя сама по себе си не се обезценява, въпреки че всяка недвижима собственост, прикрепена към нея се обезценява, предвид, че се използва за бизнес дейностите на компанията и е заприходена като дълготраен актив. Обезценяването за данъчни цели е в размер на 4% годишно и обикновено се изчислява, като се използва линейния метод. Недвижим имот, придобит с цел препродажба се счита за "инвестиционен имот". Като такъв, той не подлежи на обезценяване и е предмет на ежегодна преоценка на пазарната стойност. На практика, често не е ясно в кои ситуации даден имот следва да се третира като "инвестиционен имот", вместо като дълготраен актив.

Загуба пренасяне

Данъчни загуби могат да бъдат пренесени за период от пет години. Загуби не могат да бъдат компенсирани срещу печалба от минали години.
 
Прехвърляне на данъци
Отделно от корпоративен данък, не се налагат никакви други преки данъци върху прехвърлянето на недвижим имот. Самото прехвърляне обаче, подлежи на облагане с нотариални и общински такси. Нотариалните такси се плащат върху по-високата пазарна цена, като максимумът е 3 500 лева. В допълнение 2% от пазарната стойност на имота се плаща на общината, в която се намира недвижимия имот.