Видове данъци


Данъчно облагане на физически лица
Годишен данък за недвижими имоти - 0.01% - 0.45%
 
Данъчен размер
За определянето на данъчния размер се използва данъчна ставка в размер 1,5 на 1000. Когато към 01.01 на годината, сборът от данъчните оценки на имотите, които лицето притежава, е над 100 000 лв., за превишението над тази стойност се дължи допълнителен данък в размер на 3 на 1000.
 
Особености при изчисляване на данъка
1) За имот, който е основно жилище, се заплаща данък в размер на 50% от дължимия. 
2) За имот, който е основно жилище на лице с I или II група инвалидност, се заплаща данък в размер на 25% от дължимия.
3) За сгради, обявени по съответния ред за застрашени от срутване или вредни в санитарно хигиенно отношение за срок от 5 г., данък не се дължи. 5-годишният период започва да тече от датата на издаване на първоначалното удостоверение.
4) Данъкът, дължим за сградите - паметници на културата, се отстъпва на собствениците срещу задължението да го използват за поддръжка и ремонта им. Данъкът не се отстъпва, когато сградата - паметник на културата се използва със стопанска цел.
5) За новопостроените сгради или части от тях се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им. В срок от два месеца собственика уведомява данъчната служба и подава данъчна декларация.
6) При придобиване на наследство се подава декларация в 6-месечен срок от получаването му.
7) За новозакупен имот купувачът дължи данък от началото на месеца, следващ месеца на покупката, освен ако предишният собственик не е внесъл наведнъж данъка за цялата година. В срок от два месеца собственика уведомява данъчната служба и подава данъчна декларация.

Срок за внасяне
Данъкът се плаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31.03, до 30.06, до 30.09 и до 30.11 на годината, за която е дължим.
Ако цялата сума се внесе наведнъж до 31.03, се прави отстъпка в размер на 5% от начисления данък.

Пътен данък
На облагане подлежат:
- леките автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България.
Размерът на данъка за лек автомобил е 10 лева на всеки започнат тон маса от общото тегло на превозното средство.
 
Данък върху добавената стойност (ДДС)
В България данък добавена стойност (ДДС ставка) е 20%.
Поради факта, че основният източник за българския бюджет е туризма - ставката за туристическите услуги намалява до 9%.
На свой ред сделки със земеделска земя, не подлежат на облагане с ДДС.
Фирми, чийто годишен оборот не надвишава 50 000 лева не подлежат на облагане с ДДС.

Данък върху доходите на физическите лица (плосък данък)
Данъчната ставка в България е 10%.
С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите на физически лица, придобити от:
- трудови правоотношения;
- стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец и от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ;
- наем или от друго възмездено предоставяне за ползване на права или имущество;
- прехвърляне на права или имущество;
- други източници.

Подоходен данък - в България е 10%