Данък печалба


Данък печалба
По принцип за чуждестранните лица (които не пребивават в България повече от 183 дни в рамките на една година), данък печалба е 10% от печалбата (баланс между декларираната покупна цена и декларираната цена при продажба, минус разходи, разпознати от закона като такива, които намаляват облагаемата печалба), но няма да има данък върху капиталовите печалби, ако са изпълнени следните условия:
 
 
 
1. През календарната година лицето е осъществило продажба само на един имот в България (т.е. за повече от един имот, ще бъде начислен данък печалба).

2. През календарната година лицето е осъществило продажба на до 2 имота, но са минали повече от 5 години, откакто лицето е придобило въпросните имоти.

3. За данъчни цели лицето се счита за жител на страна членка на ЕС или на друга държава от Европейската икономическа общност, т.е. данъчното облекчение е само за "европейски" граждани.