Обща инфoрмация


 

Обща информация
България е политически стабилна държава и с въвеждането на валутен борд през 1997 г. се стабилизира икономиката на страната. Въпреки това, както е в случая на други места в Централна и Източна Европа, законодателството, включително и това, което урежда сделките с недвижими имоти е нестабилна и подлежи на честа промяна.
 
Един чужд инвеститор може да инвестира в имоти в България директно или чрез местно лице. Само български граждани и лица могат да придобиват право на собственост върху земя, докато чужди граждани могат да придобиват само сгради и ограничени вещни права (например за наем и правото на строеж) върху земята. В някои ограничени случаи, придобиване на недвижими имоти от чужди граждани изисква предварително разрешение на Министерството на финансите. На чуждестранните инвеститори се гарантира пълното репатриране на печалби в резултат от инвестиция в България. Трансфер в чужбина може да се направи само след като в банката, осъществяваща трансфера е представен сертификат, доказващ плащането на всички дължими данъци.
 
 
Инвестиране чрез преки инвестиции
Както бе посочено по-горе, чуждестранен инвеститор може да инвестира в имоти в България директно или чрез местно лице.
В случай на преки инвестиции, данъчно третиране на чуждестранните инвеститори зависи от това дали техните дейности представляват място на стопанска дейност. Определението на място на стопанска дейност съгласно българското законодателство е много широк: самият факт, че чуждестранна компания притежава и отдава под наем имот в България (с изключение на случаите, когато подобна дейност се извършва чрез независим агент) може да създаде място на стопанска дейност съгласно вътрешното право. Различните данъчни спогодби, сключени от България, обикновено съдържат по-тясна дефиниция на място на стопанска дейност. Ако дейностите на чуждестранно лице притежаващо недвижимо имущество в България не представляват стопанска дейност, лицето ще бъде отговорно само за 10% данък, удържан при източника, върху наемите и капиталовите печалби, освен ако не се прилага още по-ниска ставка при двойна данъчна спогодба или при изключения, като например в следващия раздел.